HNUTÍ VELVYSLANCŮ MÍRU


Velvyslanci nebo ambasadoři míru jsou lidé, kteří chtějí přispívat k míru. Ať už jsou činní v jakékoli oblasti společnosti, snaží se podporovat spolupráci a vytvářet harmonii. Společně tvoří hnutí „Ambasadorů míru“. Uznávají konkrétní zásady, tzv. principy míru. Jedná se o univerzální principy společné celému lidstvu, které lze použít v kterékoli době a na jakémkoliv místě, od malých skupin lidí po celé národy a země, principy, s nimiž se mohou ztotožnit lidé z různých kultur, ras a náboženství.

velvyslanci2

„Vzhledem k tomu, že války se rodí v myslích lidí, je to v myslích lidí, kde se musí vztyčit záštity míru.“
Předmluva zakládající listiny UNESCO

„V průběhu dějin si velcí svatí, mudrci, duchovní vůdci, filosofové, vizionáři, hlavy států, rodiče a lidé svědomí, bez ohledu na své společenské postavení, vroucně přáli mír a pracovali pro jeho dosažení. Věčná naděje lidstva je uskutečnění sjednoceného světa míru. Této naděje se nemůžeme vzdát. Musíme zajistit, že dědictví tak vznešených předchůdců nepřijde vniveč a že naše děti a všechny budoucí generace budou žít ve světě, který bude znát jen mír. To je cílem Univerzální Federace Míru.“
Reverend Dr. Čung-Hwan Kwak, bývalý president Univerzální Federace Míru

Kdo je Ambasador míru?


velvyslanci1Titul „Ambasadora míru“ uděluje Univerzální federace míru. Vlastní certifikát Ambasadora míru uděluje Federace žen za mír ve světě, podobně se uděluje také titul Mladého ambasadora míru. Certifikát Ambasadora míru se neuděluje jen jako vyznamenání za to, co určitý člověk dělá či vykonal, ale v prvé řadě jako mise nebo poslání. Nepředstavuje tedy pouze ocenění dosavadní práce, ale je nabídkou nových možností přispět k budování světa míru. Do dnešní doby obdrželo titul Ambasadora míru více než 150.000 lidí ze 191 zemí.
Ambasadoři míru tvoří celosvětovou síť, reprezentující náboženskou, rasovou a etnickou různorodost lidstva. Figurují mezi nimi současné i minulé hlavy států, členové vlád, parlamentů, diplomati, představitelé občanské společnosti a lidi dobré vůle z pěti světadílů. Po celém světě takto spolupracují osobnosti z velmi různorodých oblastí jako je náboženství, politika, média, akademický svět, nevládní organizace, umění a kultura, sport, obchod, atd.

Ambasadoři míru souhlasí s těmito principy:

 • Lidstvo je jednou rodinou a má společný Původ.
 • Podstata člověka je duchovní a morální.
 • Rodina je školou lásky a míru.
 • Žít pro druhé je cestou k usmíření rozděleného lidstva.
 • Pro pravý a trvalý mír jsou zásadní dialog, usmíření a spolupráce mezi náboženstvími, rasami a kulturami.

Ambasadoři míru usilují o aplikaci těchto ideálů v každodenním životě a začínají přitom u vlastní rodiny a společnosti.

Co dělají Ambasadoři míru?


Svými aktivitami se snaží dávat příklad života pro jiné, který je základem kultury míru. Snaží se o překonávání bariér rozdělujících lidstvo a pomáhají tak předcházet konfliktům. Pracují ve svých vlastních oblastech a spolupracují s pobočkami Univerzální federace míru po celém světě.

velvyslanci3

Velvyslanci míru podporují např.:

 • hodnoty manželství a rodiny
 • vizi, naději a oporu mladým lidem
 • dialog, usmíření a spolupráci mezi náboženstvími, rasami a kulturami
 • projekty služby a vzájemné pomoci
 • pomoc při reformě OSN
 • odpovědná média, atd.

Jak se stát Ambasadorem míru?


Kontaktujte místní pobočku Univerzální federace míru. Ambasadoři míru mohou pracovat na všech možných úrovních a v nejrůznějších oblastech, počínaje rodinnou úrovní, přes úroveň města nebo regionu, národní úroveň až po úroveň mezinárodní.

Jako Ambasadorem míru:

 • Budu pravidelně dostávat zprávy a svědectví od jiných Ambasadorů míru
 • Budu zván na místní, národní a mezinárodní aktivity, konference, diskuze a semináře
 • Budu mít možnost spolupracovat s dalšími Ambasadory míru a obohatit moje vlastní projekty díky jejich nápadům a úspěchům

velvyslanci4