METODOLOGIE UFM


Metodologie UFM usiluje o dosažení míru tím, že podporuje dialog, harmonii, smíření, spolupráci a šíření pravé lásky a služby druhému mezi jednotlivci, v rodinách, komunitách, mezi náboženstvími, národy a rasami. Překážky na této cestě překonáváme tím, že žijeme pravou láskou a vytváříme tak pouta mezi lidskými srdci. Ve Starém zákoně se píše, že Kain zabil Ábela a popřel, že by byl za svého bratra zodpovědný. Abychom napravili jeho strašlivé pochybení, je úkolem nás všech sloužit a starat se o své bratry a sestry tím, že žijeme pro druhé. To je způsob, jak spojit naši rozdělenou lidskou rodinu - službou druhému, pokáním, odpuštěním, vzájemnou úctou a spoluprací. 

metodologie

Výchova je základní složkou procesu tvorby míru. Aby se nám svět míru podařilo vytvořit, musíme nejprve vytvořit kulturu míru. Jednotlivci, rodiny, komunity, instituce a národy se musí změnit. Zavedené stereotypy a obvyklé postupy se musí přetvořit. Tento proces začíná výchovou. 

Existují tři základní nástroje potřebné pro výchovu k míru:

  • rodina
  • výchovně - vzdělávací instituce
  • média: příručky, knihy, noviny, filmy, televize, rádio, časopisy, umění, atd.

Na cestě k míru je vždy třeba:

  • hledat smíření a nikoliv konflikt začít u sebe sama sebereflexí, zhodnocením svých vlastních postojů, nahlédnutím do vlastního srdce a posouzením míry svého souznění s univerzálními etickými a morálními principy
  • podporovat změnu prostřednictvím každodenního vštěpování míru v rámci rodiny
  • zušlechťovat své srdce tak, aby bylo otevřené pro ostatní tak jako srdce rodiče nebo soucitného staršího sourozence
  • snažit se najít pochopení, žít službou druhému a v dialogu s ostatními
  • uplatňovat základní hodnoty a principy UFM v každodenním životě
 metodologie2