Výchova k míru

Konference při příležitosti Světového dne míru, který vyhlásila Organizace spojených národů

Tématem letošního Světového dne míru byla Výchova k míru. V prohlášení generálního tajemníka OSN se doslova praví, že nestačí děti jenom učit psát, číst a počítat, ale také je důležité je vychovávat k vzájemnému respektu, úctě vůči ostatním a světu, ve kterém žijeme, abychom mohli vytvořit lepší a spravedlivější svět.
V jednotlivých panelech jsme se zabývali různými aspekty míru z pohledu přednášejících z různých oblastí společenského života.

Program

14:00 Zahájení

14:10 I. PANEL: VNITŘNÍ ASPEKTY MÍRU – VÝCHOVA K MÍRU

  • PhDr. Juraj Lajda, generální tajemník, Univerzální federace míru: "Příčíny konfliktů a smíření"
  • Mgr. Kateřina Děkanovská, Ph.D., předsedkyně, Společnost pro mezináboženský dialog, o.s.: „Vzdělávání k míru v nábožensky pluralitních společnostech“

15:10 II. PANEL: POLITICKO-EKONOMICKÉ ASPEKTY MÍRU

  • Dr. Roman Joch, ředitel, Občanský institut: „Válka, mír a pacifismus“
  • Mgr. Martina Heranová, Ph.D., nezávislá analytička mezinárodních vztahů: „Izraelsko-palestinský konflikt“

16:10 Přestávka

16:40 III. PANEL: SOCIÁLNÍ ASPEKTY MÍRU

  • PhDr.Jan Jireš, ředitel Centra transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO: "Liberalismus a válka v díle Reinholda Niebuhra"
  • PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., psycholog: "Válčící strategie v partnerských vztazích"

17:30 Závěr

Report z koference

Mezinárodní den míru jsme oslavili svoláním konference organizované Českou UFM v Praze dne 18. září 2013 spolu se dvěma partnerskými organizacemi: Občanským institutem a Společností pro mezináboženský dialog. Konference se konala v prostorách Liberálně-konzervativní akademie CEVRO v Praze. Zúčastnilo se 36 lidí.

Konference byla rozdělena do 3 panelů se dvěma řečníky v každém z nich. Pokusili jsme se přistoupit k tématu míru z různých aspektů lidského a společenského života. První panel se zabýval vnitřními aspekty míru a soustředil se na vzdělávání pro mír. Řečníci na druhém panelu hovořili o míru z hlediska politiky a ekonomiky a konečně třetí panel byl věnován sociálním aspektům míru.
V úvodní poznámce připomněl Dr. Juraj Lajda, generální tajemník UFM v České republice, význam Dne míru a přečetl poselství generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna. Posluchačům se nejvíce líbila ona část, kde generální tajemník OSN říká: „Určitě nestačí naučit děti pouze číst, psát a počítat. Vzdělávání musí pěstovat vzájemnou úctu ke druhým a světu, v němž žijeme, a pomáhat lidem utvářet spravedlivější, pro všechny otevřenější a pokojnější společnost.“

Pak Dr. Lajda ve svém vystoupení nastínil příčiny konfliktů a cesty, jimiž lze dosáhnout usmíření. Snažil se ukázat, že konflikty, boje a války začínají nejprve v lidské mysli a postupně se rozšiřují na osobní a rodinné úrovni, národní a mezinárodní úrovni. Pokud chceme dosáhnout míru a souladu, musíme začít sami od sebe a vytvořit mír v sobě a ve svém okolí. Vnitřní aspekty míru jsou velmi důležité.

V dalším vystoupení uvedla Dr. Kateřina Děkanovská, předsedkyně Společnosti pro mezináboženský dialog, že hlavním nástrojem v oblasti vzdělávání pro mír je rodina a škola. Problémem je, že koncepce multikulturní výchovy není zcela jasný a obvykle každý pedagog má svoji vlastní metodu. Přestože všechna náboženství učí o míru, bývají právě ona často zdrojem konfliktů. Náboženství by měla více spolupracovat, pouhá tolerance sama nestačí. Vzdělávání pro mír by mělo začínat v náboženských společenstvích.

Druhý panel zahájil Dr. Roman Joch, ředitel Občanského institutu, který mluvil na téma Válka, mír a pacifismus. Na základě historických příkladů vysvětloval pojmy války a míru. Starověcí Řekové znali buď stav míru nebo stav války. Obojí bylo oprávněné. Pokud nastal stav války, bylo povoleno vše pro dosažení nejrychlejšího vítězství. Mnohdy to bývá strach, co motivuje lidi k boji.
V křesťanské éře se vyvinulo nové chápání války a míru. Sv. Augustin hovořil o spravedlivé válce, ale předtím je třeba milovat svého bližního, jak učil Ježíš. Mír znamená pokoj v řádu (tranquilitas ordinis), kde se ctí spravedlnost a lidská důstojnost. Pacifismus na druhé straně pokládá válku za největší zlo. Pacifisté nebudou bojovat na žádné straně.
Nakonec Dr. Joch uvedl, že války nejsou výsledkem činnosti zbraní, nýbrž činnosti lidí. Žádná země se silnou obranu nebyl nikdy napadena. Vzpomněl také verše z proroků Izajáše 2,4, ale také Joela 4,10, který vyslovuje opačný přístup.
Další mluvčí Dr. Martina Heranová, diplomat a nezávislý analytik zahraničních záležitostí, se zabývala palestinskoizraelským konfliktem. Ve stručném přehledu shrnula historii konfliktu v posledních sto letech. Pro mnoho lidí bylo připomenutí historických údajů užitečné.

Třetí panel se zaměřil na sociální aspekty míru. Prof. Jan Jireš, ředitel Střediska pro transatlantické vztahy na Vysoké škole CEVRO hovořil o liberalismu a válce v díle R. Niebuhra. Ve svém proslovu se podrobně vyjádřil k teorii války a míru. Uvedl, že v USA je rozšířena liberální ideologie, která podporuje války. Americký liberalismus byl vždy expanzionistický. Zmínil se o 4 proudech v zahraniční politice – wilsonismu, hamiltonismu, jeffersonismu a jacksonismu. Ani jeden z nich neváhá použít sílu, považuje-li to za nezbytné.
Poslední řečník Dr. Jeroným Klimeš, psycholog, mluvil o strategii v partnerských vztazích. Vyložil, že v každém organismu existují dvě síly, které nazval konkurencí a spoluprací. Čím více jsou dva organismy navzájem závislé, tím více spolupracují a méně soutěží. To je jádro psychologie míru nebo konfliktu. Čím více je svět globalizován, tím více jsou lidé na sobě navzájem závislí a je tady naděje na lepší spolupráci. Uvedl řadu příkladů ze své praxe jako poradce pro partnerské vztahy.
Na závěr konference generální tajemník UFM jmenoval Dr. Roman Jocha a Dr. Kateřinu Děkanovskou velvyslanci míru. Citujeme z reflexe jednoho z řečníků:
Ukončená konference byla velmi bohatá a přinesla rozmanitá témata i názory. Velice oceňuji tento aspekt. Také způsob, jakým byly všechny příspěvky předneseny, byl velmi plynulý, nebyly příliš dlouhé, ale zajímavé, a naštěstí jsme měli dost času k diskusi. Struktura konference rozložená do tří tematických částí moderovaných představiteli všech tří pořádajících partnerských organizací se osvědčila jako velmi funkční a měla by být zachována i do budoucna. Také otázky posluchačů, kteří přišli ve velmi slušném počtu, byly velmi dobré a mířily k podstatě věci. Místo konání konference bylo velmi dobře zvoleno a veškeré vybavení jakož i občerstvení bylo na vysoké úrovni.

Podrobnosti k události

Datum konání 18-09-2013 14:00
Místo konání CEVRO Institut
Kategorie konference
Na tuto událost již registrace nepřijímáme.