Světový týden mezináboženské harmonie 2012

Vážení přátelé,
rádi bychom Vás pozvali na pravidelnou konferenci, která se tentokrát koná v rámci Světového týdne mezináboženské harmonie, vyhlášeného v roce 2010 Organizací spojených národů.
V mnohých zemích světa se konají v týdnu od 1. do 7. února 2012 mezináboženská setkání, projekty pomoci a jiné aktivity na podporu tolerance, smíření a spolupráce mezi náboženstvími při prosazování míru ve světě. Skutečný mír a pokoj ve světě může existovat jenom na základě dodržování morálních a duchovních principů, jako jsou obětavost, život pro druhé, pokora, spravedlnost a nesobectví. Všechna světová náboženství vedou lidi k těmto duchovním hodnotám.
Mohou jednotlivá náboženství spolupracovat a zároveň si zachovat svoji identitu? Může náboženství pomoci řešit konflikty nebo je samo zdrojem konfliktů? Mohou náboženství přispět aktivně k vytvoření míru ve světě a k řešení konfliktů? Morální imperativy každého náboženství požadují toleranci, spolupráci a respekt. Zodpovědnost věřících je veliká.
Univerzální federace míru podporuje mezináboženskou spolupráci, vzájemný respekt, úctu a toleranci při prosazování morálních hodnot a při řešení současných problémů ve světě.

http://worldinterfaithharmonyweek.com

Těšíme se na setkání s Vámi.
S pozdravem
PhDr. Juraj Lajda,
generální tajemník
UPF v České republice

P R O G R A M :


14:30
Zahájení
Světový týden mezináboženské harmonie – vyhlášen OSN
15:00

ThDr. Josef Hromádka, Českobratrská církev evangelická (výňatky z příspěvku)
Klára Adamová, Lotus centrum, Praha
David Hron, Církev československá husitská, Praha
Vladimír Sáňka, Ústředí muslimských obcí
16:00
Přestávka
16:30
Tomáš Boněk, Obec křesťanů
Ondráš Sukup, Česká hinduistická náboženská společnost
Pavel Hrubý, Bahá´í společenství ČR
Karel Kříž, Česká konference
17:30
Diskuze
18:00
Závěr

Report z konference:

UFM v České republice zorganizovala konferenci o mezináboženském dialogu, která proběhla v pátek 3. února 2012 v Praze.
V uvítacím proslovu dr. Juraj Lajda, generální tajemník UFM v České republice, představil Světový týden mezináboženské harmonie 2012 a ve své prezentaci uvedl různé citace ze světových náboženství. Poté ve videoprezentaci předvedl aktivity UFM.

Zástupci 5 světových náboženství promluvili o principech a podstatě svých náboženství a o jejich vztazích vůči jiným náboženstvím. Zastoupeny byly islám, křesťanství, buddhismus, hinduismus a baháismus.

Paní Klára Adamová z centra Lotus v Praze, zastupující buddhismus, podala krátký přehled hlavních principů buddhismu a vyjádřila myšlenku, že mezináboženskou harmonii je třeba chápat jako shodu mezi lidmi.
Rev. David Hron z Církve československé husitské hovořil o svém setkání s Ježíšem a o svobodě svědomí. Uvedl, že nejednota je dílem člověka a že jsme často ovládání svou kulturou. Církev často vyhledává spíše idoly než Boha. Různá náboženství jsou podle něj projevem Boží milosti a zároveň výzvou, abychom si uvědomili, kým Bůh je. Lepší dialog a spolupráce může lidi přivést blíž k sobě navzájem.
Dr. Vladimír Sáňka, zástupce ředitele Islámské nadace v České republice, zdůraznil ve svém projevu, že je nezbytné překonat nenávist vůči druhým. Měli bychom rozvíjet oblasti, které jsou nám všem společné. Z tohoto důvodu také vysoce ocenil iniciativu OSN ke Světovému týdnu mezináboženské harmonie.
Další mluvčí, rev. Tomáš Boněk z Obce křesťanů v Praze, vyjádřil názor, že mezináboženský dialog je nezbytný, avšak rozsah a hloubka tohoto dialogu závisí na tom, jak silní jsou jeho účastníci ve své vlastní víře. Chápeme-li náboženství spíše jako prostředek, nikoli jako cíl, pak můžeme jít nad rámec našich denominací. Můžeme se spojit v modlitbě.

Pan Ondráš Sukup, předseda České hinduistické náboženské společnosti, hovořil o toleranci jako podstatě lidského bytí. Existuje jen jedna pravda, lidé ji pouze dávají různá jména. Nejprve musíme vytvořit mír v sobě a pak můžeme přinášet mír do světa. Všechna náboženství jsou vzájemně propojena a pokud budeme chtít, může mír přijít na svět třeba již zítra. V závěru se pan Sukup zmínil o tom, že jejich duchovní vůdce Svámí Mádhavánanda je od roku 2008 velvyslancem míru.
Pavel Hrubý z Bahá‘í společenství ČR zdůraznil fakt, že hybnou silou dějin je náboženství. Cílem všech náboženství je nastolení světového míru. Celé lidstvo je jednou rodinou, což je důvodem, proč by mělo být jen jedno náboženství. Podstatou každého náboženství je totéž. Poukázal na to, že je správné setkávat se ke čtení svatých písem a meditaci.
Na závěr promluvil pan Karel Kříž z České konference o lidských ctnostech, které bychom měli rozvíjet v průběhu celého našeho života. Několikrát parafrázoval velkého českého učence a učitele národů Komenského. Měli bychom prakticky uplatňovat to, v co věříme.
Konference se zúčastnilo více než 30 lidí a proběhla ve světlé, duchovně vysoké atmosféře. Jeden z účastníků vyjádřil své pocity slovy: „Dalo se vycítit, že Bůh je zde přítomen.“ Někteří z účastníků vyjádřili svoji vůli nadále se setkávat a spolupracovat na různých úrovních tak, aby poselství míru bylo do společnosti přinášeno účinněji.

Podrobnosti k události

Datum konání 03-02-2012 14:30
Místo konání Hotel Olšanka
Kategorie konference
Na tuto událost již registrace nepřijímáme.