Světový týden mezináboženské harmonie 2012

Konference se konala v rámci Světového týdne mezináboženské harmonie, vyhlášeného v roce 2010 Organizací spojených národů.
V mnohých zemích světa se konaly v týdnu od 1. do 7. února 2012 mezináboženská setkání, projekty pomoci a jiné aktivity na podporu tolerance, smíření a spolupráce mezi náboženstvími při prosazování míru ve světě. Skutečný mír a pokoj ve světě může existovat jenom na základě dodržování morálních a duchovních principů, jako jsou obětavost, život pro druhé, pokora, spravedlnost a nesobectví. Všechna světová náboženství vedou lidi k těmto duchovním hodnotám.
Mohou jednotlivá náboženství spolupracovat a zároveň si zachovat svoji identitu? Může náboženství pomoci řešit konflikty nebo je samo zdrojem konfliktů? Mohou náboženství přispět aktivně k vytvoření míru ve světě a k řešení konfliktů? Morální imperativy každého náboženství požadují toleranci, spolupráci a respekt. Zodpovědnost věřících je veliká.
Univerzální federace míru podporuje mezináboženskou spolupráci, vzájemný respekt, úctu a toleranci při prosazování morálních hodnot a při řešení současných problémů ve světě.

http://worldinterfaithharmonyweek.com

P R O G R A M :

15:00 Zahájení

  • Týden mezináboženské harmonie – vyhlášen OSN

15:30 Příspěvky představitelů různých církví a náboženství

  • ThDr. Jan Hradil, biskup, Církev československá husitská
  • Doc. Dr. Dušan Lužný, Ph.D., FF UP, Olomouc
  • Adam Dolezi, Sati, Brno
  • ThDr.Světluše Košíčková, Církev československá husitská

16:30 Přestávka

17:00

  • ThDr. Josef Hromádka, Českobratrská církev evangelická—(výňatky z příspěvku)
  • Ing. Muneeb Hassan Alrawi, předseda, Ústředí Muslimských Obcí, Brno
  • Gad Vojkůvka, Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů, Brno
  • Česká konference

18:30 Závěr

Report z konference

Na základě úspěšné konference u příležitosti Světového týdne mezináboženské harmonie 2012, uskutečněné v Praze v únoru 2012, byla regionální organizace UFM v Brně inspirována ke svolání podobné konference v tomto městě, jež se konala dne 16. března 2012. Konference byla dobře připravena a proběhla za účasti významných řečníků. Byla zastoupena čtyři světová náboženství.

V úvodním proslovu známky představil Ing. Petr Samochin, předseda UFM v Brně, Světový týden mezináboženské harmonie 2012 a zdůraznil důležitost mezináboženského dialogu, zejména v naší době nestability, obav a konfliktů. V krátké videoprezentaci pak předvedl mezináboženské aktivity ve světě.

Po něm promluvil první řečník ThDr. Rev. Jan Hradil, biskup Církve československé husitské, který se ve svém svěžím projevu k tématu konference vyslovil s konstatováním, že tím nejhorším zlem je válka. V minulosti bylo slovo „mír“ často zneužíváno a pod záminkou ochrany míru lidé šli do války. Desatero přikázání obsahuje základní zásady pro každého křesťana. Český reformátor Jan Hus se pokusil reformovat církev jeho doby, ale nakonec byl upálen na hranici. Dr. Hradil uvedl, že základním principem husitství je svoboda svědomí a úcta k právům druhých. Nakonec se zmínil o tom, že před několika dny byl hostem podobné akce UFM ve své církvi na Slovensku.

Dalším řečníkem byl prof. Dr. Dušan Lužný, sociolog a religionista. Řekl, že on jako sociolog přistupuje k mezináboženskému dialogu z odlišné perspektivy, a sice z pohledu nevěřícího. Poznamenal však, že nemusí nastat rozpor mezi tím, být vědec i věřící. Mezináboženský dialog je velmi důležitý a užitečný. Náboženství mohou spolupracovat a řešit konflikty. Úloha výchovy v rodině má rozhodující vliv na to, zda se člověk v dospělosti stane věřícím či nikoli. Počet věřících v České republice klesá. Jedním z důvodů je absence náboženské výchovy v rodinách. Mezináboženský dialog by měl začít od dětství, později vliv rodiny slábne.

Pan Roman Wenzel jako představitel buddhismu shrnul základní principy Buddhova učení. Přivítal mezináboženský dialog jako jednu z cest k vytvoření mírového světa.

Další řečník, Dr. Muneed Hassan Alrawi, předseda Muslimských obcí v České republice, prohlásil, že mír je duchovní hodnota, nikoli politická. Mír předpokládá Boha, který je Stvořitelem nás všech. Bez vertikály míru není mír vůbec možný. Mnoho lidí si myslí, že k válkám dochází kvůli náboženství, ale to je omyl. Neměli bychom odmítnout jakékoli pozvání podané ve jménu míru. Existuje pouze jeden Bůh. Největším nepřítelem muslimů je jejich vlastní nevědomost.

Pan Gad Vojkůvka z Církve svatých posledních dnů představil základní články učení Josepha Smitha, zakladatele této církve. Řekl, že máme příležitost konat dobré skutky, což je velmi důležité pro náš život víry. Každý může být užitečný pro Boha podle svého porozumění pravdě.

Následující řečník, paní Andrea Rozkošná, reprezentovala hinduismus. Vysvětlila, že hinduismus je náboženství tolerance a je nejstarším náboženstvím na světě. M. Gándhí učil, že nejprve musíme vytvořit mír v sobě a pak můžeme přinášet mír do světa. Jediný způsob, jak vytvořit mír, je snášenlivost a odpuštění. Milosrdenství je kořenem každého náboženství. Odpuštění by mělo dlít v našich srdcích.

Poslední mluvčí byla ThDr. Rev. Světluše Košíčková, duchovní Církve československé husitské v Brně. Řekla, že zde na světě je hodně zla, ale pouze Boží láska je může přemoci. Křesťané by měli žít tak, aby ztělesňovali Boží lásku. Ježíš nikdy nepřestal milovat Boží láskou. Kdo nemiluje, nezná Boha. Náboženství by mělo přispívat k budování mírového světa.

Konference se zúčastnilo více než 20 lidí. Ukázala velmi jasně, jaký význam má mezináboženský dialog. Účastníci uvítali tuto aktivitu a vyjádřili přání setkat se znovu.

Podrobnosti k události

Datum konání 16-03-2012 15:00
Místo konání Hotel International, Brno
Kategorie konference
Na tuto událost již registrace nepřijímáme.