Světový den za lidská práva 2013

Konference se konala při příležitosti Světového dne lidských práv. Tématem Světového dne lidských práv bylo připomenutí 20. výročí světové konference o lidských právech ve Vídni, na které byla schválena Vídeňské deklarace a akční plán v oblasti lidských práv a zřízení úřadu Vysokého komisaře pro lidská práva.
Od té doby se udělalo mnohé na poli občanských, sociálních, ekonomických, politických a kulturních práv, a tato práva jsou uznávána jako univerzální a nedělitelná pro všechny lidi bez rozdílu. Pro úplnou lidskou důstojnost všech lidí je třeba v tomto úsilí pokračovat.
V jednotlivých panelech jsme se zabývali různými aspekty lidských práv z pohledu přednášejících z různých oblastí společenského života.

PROGRAM:

14:00  Zahájení 
14:10

I. PANEL:   LIDSKÁ PRÁVA, JEJICH HODNOTA A PŮVOD

PhDr. Juraj Lajda, generální sekretář, Univerzální federace míru:
"Hodnota lidských práv a Vídeňská deklarace"
Doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D., Katedra evropského práva, Právnická fakulta UK:
"Víra v základní lidská práva 65 let po přijetí Všeobecné deklaraci lidských práv"

15:10

II. PANEL:   LIDSKÁ PRÁVA V POLITICE A EKONOMICE

Dr. Roman Joch, ředitel, Občanský institut:
"Co jsou skutečná lidská práva a jak je poznáme"
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu ČR:
"Regulace ekonomiky - plíživá hrozba skutečným základním právům"

16:00  Přestávka
16:30

III. PANEL: LIDSKÁ PRÁVA V SOCIÁLNÍM KONTEXTU

Mark Martin, ředitel, Amnesty International v České republice:
"Aplikace lidských práv v praktickém kontextu"
Mgr. Jan Kust, autor monografie Nejvyšší soud USA
"Rasová segregace, desegregace a Nejvyšší soud v USA" (study-case)

17:30

Závěr

Report z konference

Česká sekce UFM oslavila v Praze 10. prosince 2013 Den lidských práv uspořádáním konference, po níž následovala panelová diskuse. Konference se konala v Americkém centru v Praze a byla organizována společně s Občanským institutem jakožto partnerskou organizací. V překrásném konferenčním sále Amerického centra se shromáždilo 30 lidí.

Konference byla rozdělena do 3 panelů se dvěma řečníky v každém z nich.

V prvním panelu jsem se zabývali tématem „Lidská práva – jejich původ a hodnota“. Dr. Juraj Lajda, generální tajemník UFM v České republice, načrtl základní myšlenky a závěry Vídeňské deklarace a Akčního plánu přijatého před 20 lety v roce 1993. Tento dokument hrál významnou roli v soudobých dějinách světa, zejména po skončení studené války. Pokud jde o původ lidských práv, řečník poukázal na velmi prostou skutečnost, že prvním prostředím, kde máme prvotní příležitost dovědět se o lidských právech, je rodina. Je to rodina, kde se můžeme naučit úctě vůči ostatním jakož i porozumění a solidaritě s našimi bližními. Tento bod je pro rodiče velmi důležitý a měli by ho dobře chápat.

Druhý řečník, profesor Harald Scheu z právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, promluvil na téma „Víra ve Všeobecné deklaraci lidských práv po 65 letech“. Řekl, že vzdělávání a víra v oblasti lidských práv jsou vzájemně úzce propojeny. Různé myšlenkové systémy a filosofie by měly být promítnuty do lidských práv. Uvedl také, že v americké ústavě je hledání štěstí považováno za neodcizitelné právo.

Druhý panel se zaměřil na „Lidská práva v politice a ekonomice“. Dr. Roman Joch, ředitel Občanského institutu, ve svém příspěvku pod názvem „Co jsou lidská práva a jak je můžeme rozpoznat“, řekl, že všichni se dokážou shodnout na tom, že lidská práva jsou dobrá. Znamená to však, že čím více lidských práv máme, tím lepší je stav společnosti? Samozřejmě, že ne. Musíme umět rozpoznávat kvalitu lidských práv. Lidská práva jsou dána naší přirozeností. Máme přirozená práva a sociální práva, která jsou založena na společném konsensu ve společnosti. Mezi nimi je třeba rozlišovat.

Další řečník, Dr. Karel Šimka, soudce Nejvyššího soudu, hovořil o „Regulaci ekonomiky jako plíživém nebezpečí pro lidská práva“. Jako soudce uvedl mnoho příkladů z praxe, jak se soud rozhodoval v konkrétních případech. Často to není jednoduché, protože v pozadí je mnoho názorů a ideologií. Podle jeho slov je pojem lidských práv západní koncepce, stará asi 250 let. Prohlašujeme, že lidská práva jsou univerzální a přesahují hranice kultur. Člověk je jediný tvor odrážející svoji vlastní existenci a je subjektem práva, nikoli jeho objektem.

„Lidská práva v sociálním kontextu“ byla tématem posledního panelu. Pan Mark Martin, ředitel Amnesty International v České republice, poukázal ve svém vystoupení na nejvýraznější případy porušování lidských práv na různých místech po celém světě. Přestože máme vysokého komisaře lidských práv a mnohé lidskoprávní nevládní organizace, stále dochází k mnoha případům porušování lidských práv ve světě a máme ještě spoustu práce před sebou.

Poslední řečník, Dr. Jan Kust, autor knihy „Nejvyšší soud v USA“, promluvil o dějinách otroctví v USA. Podrobně vysvětlil historický proces, kterým došlo ke zrušení otroctví. Mnoho účastníků ocenilo jeho projev, protože byl velice jasný, logický a inspirující.

Několik účastníků vyjádřilo názor, že to byla nejlepší konference UFM v tomto roce. Prezentace měly vysokou kvalitu a hluboký obsah, každý řečník byl odborníkem ve svém oboru a všichni byli schopni sdílet cenné informace a stanoviska. Každý řečník představoval nějaký názorový proud ve společnosti.

Na konci někteří řečníci vyjádřili svoji vděčnost za to, že se mohli konference UFM ve spolupráci s Občanským institutem zúčastnit a promluvit zde. K úspěchu této konference přispělo velmi důstojné prostředí Amerického centra a dobrá spolupráce a podpora ze strany jeho zaměstnanců.

 

Podrobnosti k události

Datum konání 10-12-2013 14:00
Místo konání Americké centrum
Kategorie konference
Na tuto událost již registrace nepřijímáme.