Světový den za lidská práva

Konference se konala při příležitosti Světového dne lidských práv. Otázka lidských práv je stále aktuální a diskutovaná, pokud jde o jejich definici a praktickou aplikaci ve všech oblastech společenského života. Těmito otázkami jsme se zabývali v jednotlivých panelech konference.

Report z konference:

Dne 11.prosince 2014 oslavila již tradičně česká pobočka UFM Den lidských práv svoláním konference, po níž následovala panelová diskuse. Konference se uskutečnila v CEVRO Institutu, o.p.s. v Praze a byla organizována společně s Občanským institutem jako organizačním partnerem. Nehledě na předvánoční shon se konference zúčastnilo přes 30 lidí. Zcela jistě je zaujalo nejen téma samotné, ale rovněž přítomnost přednášejících z nejvyšších oblastí veřejného života včetně 2 členů Parlamentu České republiky.
Konference měla 3 panely. Překvapivě se po celou dobu 3 hodin nekonala žádná přestávka, protože projevy i diskuse byly velmi zajímavé, udržely pozornost posluchačů a nikdo nechtěl narušit vytvořenou atmosféru.
Tématem prvního panelu byl „Význam lidských práv v dnešní době“. Dr. Juraj Lajda, generální tajemník UFM v České republice, nastínil základní myšlenky a problémové oblasti, které mají co do činění s otázkami souvisejícími s lidskými právy. Zabýval se čtyřmi oblastmi: definicí lidské bytosti jako bytosti duchovní a fyzické, původem lidských práv (odvozeným od Stvořitele nebo ze společnosti), definicí lidských práv (co jsou a co nejsou lidská práva) a nakonec se pokusil popsat základ pro definici lidských práv a jejich uplatnění. Na úplný závěr zdůraznil důležitost zdravé rodiny jako základního a historicky původního prostředí, kde se můžeme učit lidským právům, respektovat ostatní a soucítit a být solidární s našimi sousedy.
I druhá přednášející paní Mgr. Nina Nováková, poslankyně Parlamentu České republiky a členka Podvýboru pro lidská práva PSP, se zabývala tímto tématem a promluvila o lidských právech v rodině. Ve své názorné prezentaci obhajovala myšlenku, že lidská práva mohou být uskutečňována pouze ve vztazích. Velmi důležitá je kvalita takových vztahů. Rozebrala vztahy v rodině, zejména mezi manželem a manželkou a mezi rodiči a dětmi. Kvalita těchto vztahů vytváří bázi pro lidská práva ve společnosti. V rodině můžeme v tomto smyslu růst společně.
Druhý panel byl zaměřen na téma „Jak uplatnit lidská práva v politice a ekonomice“. Dr. Roman Joch, ředitel Občanského institutu, mluvil o skutečných a falešných lidských právech. Zdůraznil, že existují přirozená lidská práva a sociální práva. Přirozená práva, jako právo na život, svobodu slova, náboženskou svobodu atd., by měla být garantována každému. Sociální práva jsou na druhou stranu založena na konsenzu ve společnosti a jsou vázána na skutečnost, zda-li si je společnost může dovolit zaručit (např. právo na život, na páci apod.). Je mezi nimi rozdíl a je třeba je rozlišovat.
Další řečník, pan Marek Benda, člen Parlamentu České republiky a člen Ústavně právního výboru Parlamentu České republiky, hovořil o uplatňování lidských práv z hlediska levicové a konzervativní politiky. Zmínil, že pokud máme sociální práva, pak naše vlastnická práva postrádají význam. Příliš mnoho různých práv omezuje svobodu. Máme právo na život, ale na druhou stranu se vede nespočet diskusí o potratu a eutanazii.
„Lidská práva s sociálním kontextu“ byla tématem posledního panelu. Pan Mgr. Vít Zvánovec z Úřadu pro ochranu osobních údajů mluvil o národním soudním systému. Specifikoval zodpovědnost každé úrovně těchto legálních institucí včetně ústavního, krajských a okresních soudů. Rovněž se zmínil o evropském zákonodárství a soudním systému. Bylo to velmi názorné, nebot´bylo možné vidět, jak legální systém funguje a jak mohou být prostřednictvím tohoto systému lidská práva zaručena. Podotkl, že soudcem by měl být zralý člověk.
Konference byla úspěšná. Bylo důležité, že jsme ji mohli uspořádat, protože letos bylo připomínce Dne lidských práv veřejně věnováno velmi málo pozornosti.

PROGRAM:

14:00  Zahájení 
14:10

I. PANEL:   VÝZNAM LIDSKÝCH PRÁV V DNEŠNÍ DOBĚ

PhDr. Juraj Lajda, generální sekretář, Univerzální federace míru:
"Role lidských práv v dnešní společnosti"
Mgr. Nina Nováková, poslankyně PSP ČR, členka Podvýboru pro lidská práva:
"Lidská práva a rodina"

15:10

II. PANEL:   JAK UPLATNIT LIDSKÁ PRÁVA V POLITICE A EKONOMICE

Dr. Roman Joch, ředitel, Občanský institut:
"Lidská práva – falešná a skutečná"
Marek Benda, poslanec PSP ČR, člen Ústavně právního výboru PSP:
"Základní lidská práva versus práva třetí generace"

16:00  Přestávka
16:30

III. PANEL: LIDSKÁ PRÁVA A SPOLEČNOST

Šimon Pánek, Člověk v tísni (tbc)

Mgr. Vít Zvánovec, Úřad pro ochranu osobních údajů
"Svoboda a lidská práva

17:30

Závěr

Podrobnosti k události

Datum konání 11-12-2014 14:00
Místo konání CEVRO Institut
Kategorie konference
Na tuto událost již registrace nepřijímáme.