Stabilní mír pro budoucnost

Organizace spojených národů vyhlásila Světový den míru na 21. září. Každoročně se konají po celém světě konference, semináře a jiné aktivity na oslavu tohoto významného dne.
Touha po míru provází lidstvo po celé dějiny. Je hluboko zakořeněná v každém člověku a přenáší se z generace na generaci. A přece, svět nebyl nikdy zbaven válek, konfliktů, utrpení a nenávisti.
Je možné vytvořit trvalý mír ve světě? Jaká budoucnost nás čeká v tomto směru? Existují nějaké principy míru, které by zaručovaly, že lidstvo může žít v míru a bez konfliktů a válek?
Jednotlivé panely konference se budou zabývat otázkami multikulturalismu, principy míru, bezpečnosti a udržitelnosti míru a rolí mírotvůrců v dějinách.


PROGRAM:


13:00 Zahájení
I. MULTIKULTURALISMUS
Jaromír Kohlíček, poslanec Evropského parlamentu
Prof. Ing. Jaroslav Macháček, PhD.,Vysoká škola ekonomická, Praha
II. PRINCIPY MÍRU
Mgr. Matyáš Zrno, výzkumný pracovník, Občanský institut, Praha
Dr. Michal Broža, ředitel Informačního centra OSN v Praze
15:00 Přestávka
15:30 III. LIDSKÁ BEZPEČNOST A UDRŽITELNÝ MÍR
Jaroslav Doubrava, senátor PSP
IV. NOVÁ VIZE A ROLE MÍROTVŮRCŮ V DĚJINÁCH
Ing. Petr Leba, předseda, Univerzální federace míru v Plzni: Mít sen a cíl (Dr. Martin Luther King)
Mgr. Martin Slezák, advokát a lektor: Život pro světový mír
17:00 Závěr

Report z konference

Ku příležitosti Mezinárodního dne míru, který vyhlásila OSN, se konala dne 21. září konference s názvem „Stabilní mír pro budoucnost.” Jak příspěvky, tak i diskuze byly velmi podnětné a přinášely pohledy z mnoha úhlů. Konference se zúčastnili reprezentanti akademické půdy, místní i evropští politici, zástupci UPF a ostatní, celkem 26 účastníků. Po příspěvcích se vždy rozpoutala živá diskuze nad probíranými tématy a výborným občerstvením.  

V jednu hodinu odpoledne se tedy v Evropském domě v Jungmanově 24 začala konference, krátkým úvodním slovem Ing. Petra Samochina, který celou konferencí provázel. Přivítal přítomné a připomněl vizi Univerzální federace míru.
Po krátkém úvodu mohli účastníci shlédnout video „Quest for peace” představující aktivity Univerzální federace míru a jejího zakladatele Dr. Rev. Son-mjong Muna. K uctění památky nedávno zesnulého Rev. Muna pak přítomní povstali.
V prvním panelu konference s názvem „Principy míru" následoval příspěvek pana Jiřího Fuchse, filozofa, který shrnul současný pohled filozofie na uskutečnění míru. Kdy může mír nastat a jaké jsou pro to myšlenkové předpoklady v současnosti. Rozebíral pohled na identitu člověka tvořenou jeho kulturou, mravní egoismus, etický relativismus, problémy multikulturalismu s ohledem na fundamentalistické skupiny.
Poté Ing. Erika Lajdová přečetla příspěvek Dr. Michala Broži, ředitele informačního centra OSN v Praze, které je k nahlédnutí na www.osn.cz pod titulem „Udržitelný mír pro udržitelnou budoucnost”. Příspěvek shrnuje a vyzdvihuje postoje a cesty jakými OSN napomáhá vytvoření světa míru v současném světě.
Ve druhém panelu promluvil senátor Jaroslav Doubrava k tématu „Lidská bezpečnost a udržitelný mír”. Senátor vyzdvihl hodnotu lidského života, a osobní postoj podpory vůči  všem iniciativám přispívajícím ke světu míru. Řekl že „válka je vždy špatným řešením”. Pak s přítomnými sdílel osobní zkušenosti z války v Jugoslávii, konkrétně v Srbském Bělehradu. Mluvil o mezinárodní konferenci proti jadernému zbrojení, které se účastnil a o výsledcích asi 800 jaderných zkoušek v podobě zničených nově narozených lidských životů. Takto pan senátor představil důvody svého postoje proti válce. Pan senátor dále zmínil, že v současné době lidstvo vydává mnohem více na to aby se zničilo, než aby se mu žilo lépe. Zdůraznil také roli nevládních organizací v přispívání ke světu míru a dlouhodobou neúčinnost násilných metod k prosazení míru.              
Po krátké přestávce pokračoval program panelem „Nová vize a role mírotvůrců v dějinách.” Příspěvek o Mahátma Gándhím a Martinovi Lutheru Kingovi, kteří představovali mírotvůrce dvacátého století přednesl podle prezentace PhDr. Juraje Lajdy, tajemníka Univerzální federace míru v České republice Ing. Petr Leba. příspěvek vyzdvihl motivaci a metodologii těchto mírotvůců při prosazování míru a smíření ve sféře jejich vlivu.

Druhý příspěvek v tomto panelu se věnoval „Životu pro světový mír”, zakladatele Univerzální federace míru Dr. Rev. Son-mjong Muna. Mgr. Martin Slezák představil jak autobiografii toho muže, tak i jeho život naplněný úsilím pro vytvoření světového míru. Příspěvek popisoval jak Rev. Mun ve všech obdobích svého života pokračoval bez přestání a beze změny směru na cestě v uskutečnění své vize, vytvoření světa míru. Mgr. Slezák zmínil i původ kontroverznosti a pomluv o osobnosti a hnutí Rev. Muna. Rev. Mun pokračoval a prostřednictvím mezinárodního požehnání do manželství, konferencí, nevládních organizací a mnoha dalších aktivit měnil svět. Mezinárodní manželství vytváří mosty mezi rasami, vyznáními, národy a kulturami. Nevládní organizace pracují ve více než 195 zemích světa. A desetitisíce Velvyslanců míru po celém světě vytváří atmosféru spolupráce.  Příspěvek skončil s jasnou nadějí na uskutečnění světa míru.
V posledním panelu s názvem „Multikulturalismus” pronesl první příspěvek Prof. Ing. Jaroslav Macháček PhD. Téma „Migrace jako faktor, který zásadním způsobem ovlivňuje podmínky pro Multikulturalismus.” Pan profesor zmínil historii migrace v dávných dobách v  Antice, Jeruzalému nebo v moderní době v 50 letech ve Švýcarsku, pak Kanadě a později USA. Představil dva způsoby jak se multikulturalismus uskutečňuje a to buď asimilačně (Francie, Holandsko, Skandinávie) nebo diskriminačně (Německo, Rakousko, Švýcarsko).  Došel až k prohlášení vrcholných státníků o tom že multikulturalismus selhal z roku 2011. Pan profesor ukončil mnoha konkrétními příklady a daty týkající se migrací v rámci Evropy a světa.
Poslední příspěvek tohoto panelu a celé konference měl Ing. Jaromír Kohlíček CSc. poslanec Europarlamentu. Zdůraznil potřebu, konkrétních praktických zkušeností s životem lidí na nejrůznějších místech světa. Uvedl zkušenosti s životem menšin, které vytvářejí příležitost pro vznik multikulturalismu. Zmínil mnoho případů a svých osobních zkušeností, které nejsou zachytitelné statistikami. Prováděl tak i různá srovnání.
Při závěrečné diskuzi zmínil profesor Macháček knihu „Nežít se lží” Alexandra Solženicyna v souvislosti se zmíněnými mírotvůrci. A europoslanec Kohlíček vyzdvihl potřebu výchovy mládeže k asertivitě, nikoli agresivitě, k úctě k rodičům, k učitelům a výchově a osvětě maminek, které vytváří prostředí rodiny a mohou nejlépe ovlivnit to, jak bude svět vypadat v budoucnosti.
Doufáme, že budeme moci na základě hloubky, věcnosti a snahy o spojení s realitou našeho každodenního života, od osobní úrovně až po mezinárodní vize a politiku, úspěšně pokračovat v podobných konferencích i do budoucna.

Podrobnosti k události

Datum konání 21-09-2012 13:00
Místo konání Evropský dům
Kategorie konference
Na tuto událost již registrace nepřijímáme.