Get Adobe Flash player

VÝCHOVA CHARAKTERU


Iniciativa UFM „Výchova charakteru“ prosazuje komplexní přístup k výchově charakteru. Je zaměřena na univerzální hodnoty společné všem kulturám. Zdůrazňuje hodnotu rodiny jako prvního místa, kde se člověk učí lásce, a upozorňuje na to, že škola by měla hrát aktivní roli při formování charakteru.
John F. Kennedy řekl, že nejdůležitějšími přírodními zdroji kteréhokoli národa jsou jeho lidé. Tuto podnětnou myšlenku je třeba rozvinout. Nejdůležitějším přírodním zdrojem každého národa jsou jeho charakterní lidé. Římský státník a filosof Cicero řekl: „Blaho národa závisí na charakteru jeho občanů.“
UFM podporuje myšlenku, že mír, který má počátek v nitru jedince, se šíří do rodiny, společnosti, národa a světa. Charakterní lidé zakládají harmonické rodiny, tyto rodiny vytvářejí mírumilovná a dobročinná společenství a národ složený z takovýchto dobrých společenství má následně dobré harmonické vztahy s ostatními národy.

 Objevování pravého Já


Iniciativa UFM „Výchova charakteru“ kombinuje akademické znalosti se silným důrazem na učení prostřednictvím služby ostatním v souladu s mottem UFM „Žít pro druhé“. Tentýž plán je k dispozici v různých verzích pro různé věkové kategorie a poskytuje účastníkům příležitosti k dosažení tří základních životních cílů:

  1. Růst a stát se osobou zralého charakteru.
  2. Budovat zdravé vztahy a láskyplnou rodinu.
  3. Být přínosem společnosti tím, že získáme praktické, společenské a ekonomické dovednosti.


Iniciativa "Výchova charakteru"

Výchova charakteru je oblast, o kterou je stále větší zájem a která je stále populárnější. Starostliví rodiče, vůdčí osobnosti společnosti a pedagogové si začínají uvědomovat, že tradiční vzdělání je, co se týče výchovy charakteru a osobnosti studentů, neúplné. Zároveň i politické, společenské a náboženské vůdčí osobnosti začínají chápat, že k dosažení skutečného světového míru musíme budovat společnosti lidí s dobrým charakterem. Výsledkem podnětů a myšlenek těchto angažovaných lidí je vznik hnutí zaměřeného na formování charakteru našich dětí a mládeže.
Existuje široká škála programů a studijních plánů, ze kterých si můžeme vybrat. Každý z nich má své silné stránky i jistá omezení. Při hodnocení a posuzování těchto rozmanitých programů UFM rozhodla, že je třeba vytvořit prototyp programu a studijního plánu, který bude vyžíván po celém světě a ve kterém se budou vyučovat univerzální hodnoty a vlastnosti způsobem, který může být přizpůsoben kulturním tradicím různých zemí. V tomto duchu a s těmito zásadami na srdci byla Iniciativa UFM „Výchova charakteru“ vytvořena.