Get Adobe Flash player

PARTNERSKÉ ORGANIZACE


Federace rodin za mír ve světě a sjednocení (Family Federation for World Peace and Unification). Tato federace je sítí rodin z každé rasy, náboženství a kultury, sjednocené ve víře, že šťastná manželství a úspěšné rodiny ve středu s pravou láskou jsou základem k řešení nejpodstatnějších problémů společnosti. Na té nejzákladnější úrovni pobočky FRMSS iniciovaly celosvětové hnutí pro obnovení manželství, které se dotklo stovek miliónů párů. (Česká pobočka FRSMS)

Mezinárodní koalice pro náboženskou svobodu (International Coalition for Religious Freedom). MKNS je nezisková, nesektářská vzdělávací organizace s cílem vytvořit vizi náboženské svobody, která se nachází v článku 18 Všeobecné deklarace lidských práv Spojených národů. Tato zní: „Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; toto právo zahrnuje v sobě i volnost změnit své náboženství nebo víru, jakož i svobodu projevovat své náboženství nebo víru, sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, vyučováním, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou a zachováváním obřadů.“

Mezinárodní nadace pro vzdělávání (International Educational Foundation). Ve všech národech a kulturách jsou mladí lidé vyzýváni, aby dosáhli zralosti charakteru, vytvořili vřelé a pozitivní vztahy a přinesli hodnotný příspěvek do jejich společenství. MNV spolupracuje s pedagogy a vedoucími společenství po celém světě, aby prosazovala výchovu srdce, hlavy a rukou. Obhajuje vícerozměrný přístup, který zahrnuje: výchovu charakteru, manželskou a rodinnou výchovu, učení službou a preventivní programy založené na podpoře charakteru.

Mezináboženská a mezinárodní federace za světový mír (Interreligious and International Federation for World Peace ). MNMFSM byla založena v roce 1999. Pracuje s věřícími lidmi a organizacemi na podpoře míru, zvláště v případě mimořádných situací, a na vyřešení mezinárodních konfliktů. Mezi projekty této organizace patří dialogy a semináře v oblastech konfliktů, jako např. Severní Irsko, Bosna, Jižní Afrika a Nepál.

CAUSA byla založena v roce 1980, když studená válka dosahovala vrcholu a když mnoho zemí třetího světa koketovalo s marxismem. CAUSA začala tehdy v Latinské Americe pracovat s vládami, které se zajímaly o použití nenásilných metod vzdělávání, které by pomohly k porážce komunismu. Pořádaly se semináře, na nichž se prezentovala kritika marxismu-leninismu a protinávrh založený na Bohismu (Godism) a univerzálních hodnotách. Těchto seminářů se zúčastnily tisíce vládních, vojenských a občanských vůdců v zemích jako Chile, Bolívie, El Salvador, Kostarika a Honduras. V roce 1983 začala CAUSA pracovat ve Spojených státech a v Evropě, aby posílila odhodlání porazit komunismus a odkrýt slabosti jeho teorie a praxe.

Mezinárodní nadace pro pomoc a přátelství (International Relief and Friendship Foundation) Od svého založení v roce 1975 poskytovala MNPP humanitární pomoc ve formě potravin, zdravotnického materiálu, školních pomůcek a oblečení lidem zasažených katastrofami po celém světě. K tomu se MNPP zaměřovala na dlouhodobé rozvojové projekty v oblastech zdravotnictví a výživy, gramotnosti a odborného a zemědělského vzdělávání. Síla této nadace tkví v její schopnosti posilovat lidi ethosem života pro druhé.
Mezináboženský mírový sportovní festival (Interreligious Peace Sports Festival) „Mezináboženský mírový sportovní festival chápe sport jako způsob podpory přátelství a míru. Je to výborná příležitost, jak mohou mladí sportovci ze všech kultur a náboženských tradic přispět k vytvoření duchu míru.“ (Pelé) Mezináboženský mírový sportovní festival (MMSF) je každoroční mezináboženská a mezikulturní sportovní událost, na níž mohou sportovci z celého světa spolupracovat a soutěžit jako reprezentanti svých věr, kultur a národů.
Mezináboženská federace za světový mír (Inter-Religious Federation for World Peace) Spolu s Mezinárodní náboženskou nadací usiluje MNFSM již dvě desetiletí o hledání řešení směřující ke světovému míru na základě mezi-náboženského dialogu a harmonie. S aktivní podporou svých sedmi prezidentů, kteří jsou uznávanými vůdci pocházející z hlavních světových náboženství, MNFSM směřovala své úsilí k tomu, aby jednak konfliktům bránila a také je urovnávala. Mezi její aktivity patří například pohotovostní zásahy pro zastavení násilí a vytvoření prostředí pro harmonický dialog a porozumění, jež není omezeno jen na: mezi-náboženské poutě, organizování a provádění veřejně prospěšných prací po celém světě a poskytování pomoci těm, kdo to potřebují.
Federace mongolského lidu za světový mír (Mongolian Peoples' Federation for World Peace). Tato federace byla založena reverendem dr. Son-mjong Munem v září 2004 ve snaze znovu oživit velkou civilizaci a aplikovat její hlavní hodnoty při práci na budování světa trvalého míru. Od svých prapočátků ve stepích Asie Mongolové putovali do prakticky každého koutu světa. Nedávné antropologické studie naznačují, že mnoho národů a lidí z celého světa, vzdálených jako například Jižní Amerika nebo Aljaška, mají jistá dávná pouta s lidmi s Mongolska. Federace mongolského lidu za světový mír není o jednom izolovaném národě. Je o velkém návratu domů, o spojení lidí, kteří jsou si vzdáleně příbuzní a kteří sdílí jisté společné hodnoty a ideály nezávislosti, vzájemné prosperity a univerzální hodnoty.
Akademie profesorů za světový mír (Professors World Peace Academy). APSM je mezi-oborová a intelektuální síť učenců s pobočkami ve více než stovce zemí, která podporuje akademickou obec ve své snaze o dosažení míru, sociální stability a prosperity. ASPM zorganizovala tisíce konferencí, vydává knihy a časopis Mezinárodní žurnál světového míru.
Služba věřící mládeže (Religious Youth Service). Organizace byla založena v roce 1985; snaží se prosazovat hodnoty mezi-náboženské harmonie a služby veřejnosti. Mladí vůdcové z různých věr a národností se sejdou při veřejně prospěšných pracích, aby pomohli komunitě, která to potřebuje. Když dávají svůj čas, úsilí, pot a slzy pro pomoc druhým, vytváří hluboká přátelství, která překračují jejich náboženské a kulturní rozdíly. Služba druhým je klíčem k míru mezi náboženstvími.
Vrcholná rada za světový mír (Summit Council for World Peace).Tato organizace byla založena v roce 1981; její hlavní členové jsou bývalé a současné hlavy států a vlád. Rada se snaží využívat mimořádného bohatství znalostí, důvtipu a dobré vůle těchto vůdců při hledání řešení k problémům od té nejnižší až k nejvyšší úrovni. Tyto snahy daly zrod iniciativám, které se zasazují o mír a vytváří nová, spravedlivá ekonomická paradigmata pro 21 století.
United Press International. UPI je nejstarší zpravodajský servis v soukromém vlastnictví na světě. Byl založen v roce 1907, novinářskou legendou E. W. Scrippsem, aby přinášel zprávy z celého světa. Jako alternativa k Associated Press, UPI poskytuje hlubokou analýzu současných událostí, aktuální zprávy, souhrnné zpravodajství pro vysílání, tištěné i elektronické knihovny, webové stránky a dalším předplatitelům. UPI je rozhraním novinářské budoucnosti, oddaným objektivnímu, svobodnému a nestrannému zpravodajství o světových událostech.
Nadace Wahington Times (The Washington Times Foundation). NWT byla založena v roce 1984; je to nezisková organizace usilující o podporu nejvyšších ideálů v kultuře a veřejném myšlení‘. Nadace vytvořila programy, obzvláště v oblasti médií a žurnalismu, na podporu hodnot rodiny, svobody a víry; hodnot, které byly v moderní době oslabeny a zmateny.
Federace žen za světový mír (Women's Federation for World Peace). Od roku 1992 FŽSM podporuje ženy k vytváření míru ve svých domovech i komunitách, kulturách a ve světě. FŽSM se snaží zaměřit jedinečné pečovatelské dovednosti žen pro poskytnutí vedení, propagaci míru a službu, a tak vytvářet změny skrze logiku lásky. V roce 1997 bylo organizaci přiznán poradní status u Ekonomické a sociální rady Spojených národů. FŽSM napomáhá partnerství mezi ženami.
Světová asociace nevládních organizací (The World Association of Non-Governmental Organizations). SANO (WANGO) je mezinárodní organizace sjednocující nevládní organizace po celém světě v úsilí podpořit mír a obecné blaho. SANO pomáhá tím, že poskytuje mechanismus a podporu potřebnou k tomu, aby se nevládní organizace spojily, spolupracovaly, inspirovaly se a rozhojnily své příspěvky k řešení základních problémů člověka.
Sdružení světových médií (World Media Association). SSM je mezinárodní fórum pro mediální profesionály a lidi, kteří ovlivňují veřejné mínění, kteří chtějí prosazovat ty nejvyšší kritéria novinářské etiky. Tato organizace hájí zájmy svobody tisku na místech, kde neexistuje, a podněcuje zodpovědné využívání této svobody, kde již je. Informační cesty a Konference světových médií, které se konaly od roku 1978, zkoumaly roli médií v širším kontextu společenských hodnot.
Vysokoškolské sdružení pro výzkum principu (The Collegiate Association for Research of the Principle). W-CARP je mezinárodní organizace mladých lidí, kteří svým myšlením, chováním a jednáním usilují o svět, kde všichni lidé bez ohledu na pohlaví, rasu či vyznání žijí jako jedna rodina. Cílem organizace je povzbudit studenty, aby se stali vedoucími charakteru, kteří žijí pro vyšší dobro a ve spolupráci s dalšími jednotlivci a organizacemi vytvářejí kulturu míru ve VŠ komunitě.
Federace mládeže za světový mír (Youth Federation for World Peace) FMSM je dynamické hnutí mladých vůdců sloužící k podpoře míru a službě obecnému dobru. V jeho programu je průprava k profesionálnímu vůdcovství, výchova k životu v rodině a mezi-kulturní veřejně prospěšné práce. Pro vybudování světového míru je nezbytné využít idealismu a energie mládí. FMSM sponzoruje výchovné programy a veřejně prospěšné práce, které podporují rozvoj charakteru, rodinné hodnoty a etiku veřejné služby. Pobočky v jednotlivých zemích a mezinárodní aktivity povzbuzují mladé lidi, aby překonali hranice národnosti, náboženství, rasy, kultury a pohlaví jako přípravu na to, aby se stali hodnotnými členy globální společnosti.